* Kod Pixel

Bezpieczeństwo i komfort pracowników oraz członków ich rodzin są dla Państwa równie ważne, jak realizacja celów biznesowych? Jeśli tak – to proponujemy atrakcyjne ubezpieczenie grupowe w Warszawie o charakterze osobowym i majątkowym. Oferujemy możliwość dopasowania rodzaju i zakresu ochrony do indywidualnych potrzeb konkretnego pracodawcy. Odpowiednio dobrany pakiet to atrakcyjny pozapłacowy benefit pracowniczy i sposób na przyciągnięcie do firmy najlepszych specjalistów.

Istota i konstrukcja prawna ubezpieczenia grupowego

Z cywilnoprawnego punktu widzenia ubezpieczenie grupowe stanowi rodzaj umowy, w której ochronie podlega cudzy interes majątkowy,  w tym również życie i zdrowie innej osoby. W polskim porządku prawnym kwestie te reguluje art. 808 Kodeksu cywilnego. Z treści tego przepisu wynika, że ubezpieczony staje się stroną stosunku prawnego. W rezultacie zostają na niego nałożone zarówno określone obowiązki (np. zawiadomienie o wypadku, zakaz wyrządzania szkody umyślnie lub przez rażące niedbalstwo), jak i przysługują mu stosowne uprawnienia (m.in. korzystanie z instrumentów ochrony konsumenta związanych z klauzulami niedozwolonymi).

Ubezpieczenie grupowe może mieć charakter zamknięty, gdy grupa osób jest znana od początku lub staje się znana w danym czasie. W praktyce jednak taka umowa ma zazwyczaj charakter otwarty, czyli po jej zawarciu mogą do niej przystępować kolejne osoby, które po spełnieniu określonych warunków otrzymują status ubezpieczonego. Najbardziej popularna obecnie na rynku konstrukcja grupowego ubezpieczenia dotyczy polis pracowniczych, w których istnieje bezpośredni, formalny i stały związek pomiędzy ubezpieczającym a ubezpieczonymi.

Ubezpieczenia grupowe Warszawa – przedmiot ochrony

Podstawowym przedmiotem ochrony w polisach grupowych jest życie i zdrowie. Oprócz otrzymania świadczeń w wyniku śmierci oraz nieszczęśliwego wypadku powodującego trwałe uszkodzenia ciała, produkty umożliwiają także otrzymanie dodatkowych środków finansowych np. z tytułu pobytu w szpitalu czy narodzin dziecka. Zakres ochrony ubezpieczeniowej jest ustalany w porozumieniu z pracodawcą po wcześniejszych konsultacjach z załogą, związkiem zawodowym lub inną organizacją funkcjonującą w przedsiębiorstwie, która zrzesza pracowników.

Ubezpieczenie grupowe, któreproponujemy Państwu w Warszawie, są bardzo atrakcyjne zarówno cenowo, jak i w odniesieniu do zakresu ochrony. Wszystkich pracodawców zapraszamy do współpracy. Financial Partners to sprawdzony doradca biznesowy!

Zaloguj się